Privacybeleid

Aviato Academy NV (hierna ‘Aviato Academy’ of ‘wij’) respecteert uw privacy en beschermt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), ook gekend als ‘GDPR’) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

In dit privacybeleid vindt u belangrijke en relevante informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviato Academy. Deze informatie zal u onder meer een antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en hoe kan u contact opnemen met ons?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welk(e) doeleinde(n)?
 • Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER overgedragen worden?
 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

In geval van verdere vragen kan u steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per post: Aviato Academy NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1C – Satelliet A, 1930 Zaventem, of per e-mail: privacy@brusselsairport.be.

De termen persoonsgegevens, betrokkene, verwerking, etc. gebruikt in dit privacybeleid, hebben de overeenstemmende betekenis zoals daaraan gegeven in de AVG en de Kaderwet.

 1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens via de website, het LMS-platform en in het kader van het verstrekken van opleidingen.

Dit privacybeleid zal echter niet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals opleidingsverstrekkers en IT-providers. Aviato Academy heeft geen toegang tot de verwerkingsactiviteiten die dergelijke derden verrichten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld daarvoor.

Aviato Academy behoudt zich het recht om haar privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Als Aviato Academy uw persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van die op het moment van de verzameling ervan, zullen wij u een kennisgeving sturen via de middelen die daarvoor het meest geschikt worden geacht, en u in ieder geval informeren door een kennisgeving op onze website te plaatsen die aangeeft dat het privacybeleid is gewijzigd of bijgewerkt.

 1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en hoe kan u contact opnemen met ons?

Aviato Academy NV is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die binnen de toepassingssfeer van dit privacybeleid vallen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per post: Aviato Academy NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1C – Satelliet A, 1930 Zaventem, of per e-mail: privacy@brusselsairport.be.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welk(e) doeleinde(n)?
 • Website en LMS-platform

Aviato Academy kan verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen van betrokkenen die de website en/of het LMS-platform bezoeken en deze op haar servers opslaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens verwerken zoals:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam)
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer)
 • Informatie verstrekt bij helpdeskverzoeken
 • Webgedragsinformatie, zoals informatie in verband met de manier waarop betrokkenen de website/het platform gebruiken (bv. browsertype, domeinen, paginaweergaves) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie (zie ons cookiebeleid voor meer informatie)
 • Elektronische identificatiegegevens, d.w.z. IP-adressen (een unieke reeks cijfers die elk op het netwerk aangesloten apparaat identificeert, bv. laptop, tablet, smartphone, waarmee de communicatie en uitwisseling van informatie met andere apparaten via een op IP gebaseerd netwerk, zoals het internet, mogelijk wordt gemaakt) om de website/het platform te beheren en ervoor te zorgen dat relevante informatie naar uw computer wordt verzonden
 • Locatie-informatie (gebaseerd op uw IP-adres)

Als u het LMS-platform bezoekt en een account aanmaakt voor online registratie, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam)
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw land, postcode, geboortedatum)
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer)
 • Persoonlijke kenmerken (bv. uw geslacht, taal)
 • Uw profielfoto

Doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken

Aviato Academy verwerkt de persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt of door Aviato Academy zijn verzameld voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de website en/of het LMS-platform en/of voor het aanmaken van een account.

Over het algemeen verzamelt Aviato Academy uw persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke betrokkene die gebruik maakt van de website/het platform een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Andere doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via de website/het platform zijn onder meer:

 • Het verstrekken van toegang tot en deelname aan de website/het platform en het gebruik van de diensten en producten die daar worden aangeboden, met inbegrip van de klantenservice (art. 6.1, b) AVG)
 • Het diagnosticeren van technische problemen en het beheren van technische ondersteuning en het verwerken van vragen met betrekking tot de website/het platform (art. 6.1, b) en f) AVG)
 • Het commercialiseren van de website/het platform (art. 6.1, a) AVG)
 • Directe marketingdoeleinden, voor zover Aviato Academy daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene heeft verkregen (art. 6.1, a) AVG)
 • Het exploiteren, evalueren en verbeteren van de website/het platform (met inbegrip van het ontwikkelen van aanvullende producten/diensten, het aanpassen en verbeteren van de huidige website/het huidige platform, analyse van de website/het platform, kwaliteitscontroleactiviteiten en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties zoals boekhouding en auditing) (art. 6.1, b) en f) AVG)
 • Het beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteit, vorderingen en andere aansprakelijkheden (art. 6.1, c) en f) AVG)

 

 • Het verstrekken van opleidingen

Aviato Academy kan verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen van betrokkenen aan wie zij opleidingen verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van persoonsgegevens verwerken zoals:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam)
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw geboorteplaats, geboortedatum, beeldmateriaal tijdens de opleiding)
 • Bedrijfsgegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer)
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (bv. uw geslacht, taal)

Doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken

Aviato Academy verwerkt de persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt of door Aviato Academy zijn verzameld voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract afgesloten met (de werkgever van) de betrokkene, met name om de door Aviato Academy aangeboden opleidingen en daaraan gerelateerde diensten te verstrekken aan de betrokkene  (trainingen, opleidingen, studiedagen, coaching, leeroplossingen, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding, logistieke en organisatorische ondersteuning via het LMS-platform en de terbeschikkingstelling van opleidingslokalen).

Andere doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van opleidingen zijn onder meer:

 • Controle van aanwezigheden d.m.v. het opstellen van deelnemerslijsten (art. 6.1, b) AVG)
 • Identiteitscontrole bij het afleggen van examens (art. 6.1, b) AVG)
 • Het opstellen van attesten ter persoonlijke titel na afloop van de opleiding/het examen (art. 6.1, b) AVG)
 • De registratie van deelnemers bij de nodige autoriteiten voor certificering van bepaalde opleidingen, zoals EASA/IATA (art. 6.1, b) AVG)
 • De deelnemers en hun verantwoordelijke te informeren over de status van hun opleiding, zoals de geldigheidsduur van het bekomen certificaat (art. 6.1, b) AVG)
 • Het commercialiseren van de opleidingen (art. 6.1, a) en f) AVG)
 • Directe marketingdoeleinden, voor zover Aviato Academy daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene heeft verkregen (art. 6.1, a) AVG)
 • Het beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteit, vorderingen en andere aansprakelijkheden (art. 6.1, c) en f) AVG)
 1. Voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Aviato Academy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het/de doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder zullen worden verwerkt. De bewaring van bepaalde persoonsgegevens kan onderworpen zijn aan een minimale bewaartermijn zoals bepaald door de wet, waaraan Aviato Academy zich moet houden.

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER doorgegeven worden?

Aviato Academy zal uw persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid en tenzij dit noodzakelijk is voor het/de doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Aviato Academy kan persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten, opleidingsverstrekkers, verbonden ondernemingen en andere dienstverleners die ons helpen om onze bedrijfsactiviteiten te leveren, te begrijpen, te commercialiseren en te verbeteren. Aviato Academy machtigt deze dienstverleners niet om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Aviato Academy garandeert dat uw persoonsgegevens alleen aan dergelijke dienstverleners worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Aviato Academy kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan voortvloeien uit misbruik van uw persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners.

Als gebruiker van de website/het platform erkent u en stemt u ermee in dat bepaalde inhoud of diensten die door derden worden aangeboden, via de website/het platform tot uw beschikking kunnen worden gesteld, of dat het mogelijk is om door te klikken naar websites van derden. U stemt ermee in dat een autonoom privacybeleid van dergelijke derden met betrekking tot de gekoppelde inhoud en/of diensten van toepassing kan zijn, waarvoor Aviato Academy niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch voor de naleving daarvan. Aviato Academy gaat op geen enkele manier het privacybeleid en/of de praktijken van dergelijke derden na, en we adviseren u om het privacybeleid van dergelijke derden, waar relevant, aandachtig te lezen, aangezien de algemene voorwaarden kunnen verschillen van ons privacybeleid.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan Aviato Academy uw persoonsgegevens overdragen en/of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen garanderen wij echter dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten en zorgen wij ervoor dat het derde land een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens kan garanderen. Indien nodig worden de EU-standaardcontractbepalingen gebruikt en worden passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Aviato Academy zal steeds passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens of tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (bv. schending van de beveiliging van persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegde), zal Aviato Academy alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke inbreuk te matigen en om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. Aviato Academy is wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen als de inbreuk in verband met persoonsgegevens van invloed kan zijn op uw fundamentele rechten en vrijheden en een risico vormt voor uw privacy.

 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Aviato Academy zal uw persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en wettige manier verwerken, wat inhoudt dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wij zorgen ervoor dat de verwerkte persoonsgegevens adequaat, nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. Als betrokkene krijgt u echter ook verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld:

 • Recht op toegang;
 • Recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren;
 • Recht om te wissen;
 • Recht om gegevensverwerking te beperken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;
 • Recht op overdracht van gegevens;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Deze rechten zijn hieronder in meer detail beschreven.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over dit privacybeleid of uw Persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Aviato Academy, per post aan Aviato Academy NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1C – Satelliet A, 1930 Zaventem, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be.

Ondanks al onze inspanningen om uw privacy te beschermen en om te voldoen aan de relevante wetgeving, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/ of verwerken. In dit geval kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die u kunt contacteren per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail: contact@apd-gba.be.

Vervolgens kunt u, als u schade hebt geleden, een vordering indienen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie over klachten en juridische middelen, nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

7.1 Recht op toegang

Als u zich zorgen maakt over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt of als u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Aviato Academy over u verwerkt of bewaart

7.2 Recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren

Wij verbinden ons ertoe om al uw persoonsgegevens juist en up-to-date te houden, maar het is mogelijk dat we soms enkele updates missen. Daarom hebt u het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in uw persoonsgegevens recht te zetten en te corrigeren.

7.3 Recht om te wissen

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden hebt u het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens zonder onnodig uitstel te wissen. Of uw verzoek in aanmerking komt voor het wissen van uw persoonsgegevens zal door Aviato Academy per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt en er geen uitzonderingen gelden zoals uiteengezet in de AVG, zullen uw persoonsgegevens worden gewist uit de interne systemen van Aviato Academy. Het is echter mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in het back-upsysteem van Aviato Academy. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel mogelijk te wissen.

Naast het recht om te wissen, hebt u ook het recht om te worden vergeten in het geval dat uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt. Uw persoonsgegevens zullen dan uit het interne systeem worden verwijderd en er zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om alle links naar, en kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen.

7.4 Recht om gegevensverwerking te beperken

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u Aviato Academy verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens in kwestie tijdelijk stop te zetten en te beperken. Of uw verzoek in aanmerking komt voor beperking van de verwerking zal door Aviato Academy per geval worden beoordeeld. In het geval dat uw verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt, kan Aviato Academy uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar elke verdere verwerking van uw persoonsgegevens zal beperkt zijn en mag alleen worden uitgevoerd met uw toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van recht in rechte, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor belangrijke redenen van openbaar belang.

In het geval dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt ten gevolge van uw verzoek, zullen wij u informeren voordat een dergelijke beperking van de verwerking wordt opgeheven.

7.5 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviato Academy. In het kort is dit het geval wanneer de verwerking is gebaseerd op een openbaar of rechtmatig belang, wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden. Of uw verzoek om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voldoet aan de vereisten, zal door Aviato Academy per geval worden beoordeeld.

We kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail voor directe marketingdoeleinden in het geval dat u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Als u in het verleden daarmee hebt ingestemd en u niet langer suggesties en/of directe marketing via e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde verzetten tegen dergelijke verwerking en zich afmelden van de mailinglijst.

7.6 Recht op overdracht van gegevens

In het geval dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, hebt u het echt om al uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als dit technisch haalbaar is, kunt u ons ook verzoeken om dergelijke persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te sturen, zonder enige hindernis, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

7.7 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Met betrekking tot uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die voor u rechtsgevolgen hebben, of op een soortgelijke manier een aanzienlijke invloed op u hebben. U zult dit recht echter alleen hebben onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden en of uw verzoek in aanmerking komt of niet, zal door Aviato Academy per geval worden beoordeeld. Geautomatiseerde verwerking moet worden opgevat als verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals directe marketing, gerichte reclame en e-wervingsprocessen die elektronisch worden uitgevoerd in plaats van door een mens en op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met andere woorden, in geval van individuele geautomatiseerde besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.

Aviato Academy maakt momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Profilering moet daarentegen worden opgevat als de geautomatiseere verwerking van uw persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten, in het bijzonder om u te kunnen categoriseren op basis van uw persoonsgegevens. Op basis van deze categorisaties kunnen (geautomatiseerde) individuele beslissingen worden genomen. Profilering is onderworpen aan het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die de mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren.