Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aviato Academy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Aviato Academy NV (maatschappelijke zetel te Brussel-Nationaal, gebouw 1C – Sateliet A – 1930 Zaventem / Ondernemingsnummer BE 0726.384.894) en haar klanten.

 1. Diensten

Aviato Academy biedt trainingen, e-learning, kennisgemeenschappen en andere trainingsoplossingen aan via haar trainingsplatform.  De aangeboden diensten zijn voornamelijk generieke trainingsdiensten, niet specifiek voor één klant.

Bij inschrijving op de Aviato Academy-site en/of het boeken van een training of andere door Aviato Academy aangeboden dienst, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van alle onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Alle nieuwe trainingen of andere diensten die aan ons portaal worden toegevoegd, vallen ook onder deze voorwaarden.

 1. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendom van alle opleidingen en hun inhoud of andere realisaties is eigendom van Aviato Academy of haar partners. Je stemt ermee in geen enkel deel van het trainingsmateriaal, de inhoud (digitaal of anderszins) te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke toestemming van Aviato Academy.

 1. Financieel

Gepubliceerde prijzen omvatten catering, documentatie, parkeren of andere extra diensten, indien expliciet vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

In geval van niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag wordt een vergoeding van 2% met een minimum van 25€ aangerekend.

 1. Aansprakelijkheid

Hoewel we streven naar een consistent kwalitatief niveau in al onze trainingsprogramma’s, kan Aviato Academy niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in de dienstverlening, informatie, beschrijving of inhoud.

Wij garanderen niet dat elk gebruik van onze diensten zonder storingen, tijdig, nauwkeurig of foutloos zal zijn.

In geen geval zal Aviato Academy, haar management, personeel, partners of onderaannemers aansprakelijk zijn voor enig leed, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit je gebruik van een van de trainingen, locaties of andere diensten die door Aviato Academy of haar partners worden aangeboden.

 1. Annulering

Aviato Academy behoudt zich het recht voor om elke training te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum, de inhoud of de locatie te wijzigen.

Bij annulering van een training zal Aviato Academy het volledige bedrag van het betaalde registratiegeld aan de klant terugbetalen.

In geval van uitstel van een training heeft de klant ook het recht om het volledige bedrag van het betaalde inschrijfgeld terug te vorderen.

Voor Aviato Academy klanten geldt het volgende principe voor het opzeggen van een cursus;

 • Tenzij anders vermeld, eisen wij een maand voor aanvang van de training een annuleringsmelding, anders brengen wij het volledige bedrag in rekening
 1. Certificering

Na het succesvol afronden van een cursus wordt een certificaat uitgereikt door Aviato Academy (en/of haar partners). Voorafgaand aan de uitreiking van het certificaat zal de cursist de opleiding moeten evalueren.

 1. Privacy

Alle gegevens die via het opleidingsplatform worden verzameld, zullen worden opgeslagen en beheerd overeenkomstig de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming.

We verwijzen naar ons beleid inzake GDPR en cookies zoals beschikbaar op onze website www.aviatoacademy.com.

Indien van toepassing omvat de inschrijving op een cursus ook de toestemming van de cursisten aan Aviato Academy om persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn/haar inschrijving door te geven aan sociale fondsen of andere officiële instellingen (ESF, Logos, …) voor de financiering van de betreffende opleiding.

 1. Actieve bijdrage in gemeenschappen / delen van informatie

Om deel uit te maken van een actieve gemeenschap binnen het opleidingsplatform moet overeenstemming worden bereikt over de volgende principes:

 • Het delen van commentaar, informatie en inhoud zal altijd gebeuren met respect voor de intellectuele eigendom, het auteursrecht en de privacy.
 • Het succes van kennisgemeenschappen hangt af van wederzijds vertrouwen. Gedeelde informatie mag in geen geval worden misbruikt om andere leden concurrentienadeel te berokkenen.
 • Bijdragen aan het delen van commentaren, informatie en inhoud zullen geen onwettige, respectloze of beledigende inhoud van welke aard dan ook bevatten.
 • Aviato Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor content die door derden wordt geplaatst, maar behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen of leden uit te sluiten van de gemeenschap.
 1. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Aviato Academy en haar klanten.

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.