Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AVIATO ACADEMY NV

(laatst gewijzigd op 25.08.2022)

Algemene voorwaarden AVIATO ACADEMY NV

(laatst gewijzigd op 25.08.2022)

 1. De Overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Aviato Academy NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel-Nationaal 1M, Compass Building, met ondernemingsnummer 0726.384.894 (RPR Brussel) (hierna ‘AVIATO ACADEMY’ genoemd) en de Klant, in de mate dat er niet schriftelijk wordt van afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden vormen samen met elk ander document waarin ernaar wordt verwezen (zoals een bestelbon, offerte, factuur, etc.) de gehele overeenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Overeenkomst’).

1.3 In geval van conflict tussen de bepalingen van de Overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: 1) offerte (inclusief bijzondere voorwaarden), 2) algemene voorwaarden, 3) factuur.

1.4 Alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst voorafgaan, worden vervangen door de Overeenkomst en worden voor niet geschreven gehouden. Alle algemene en/of andere voorwaarden van de Klant worden uitgesloten en maken geen deel uit van de Overeenkomst (zelfs al is daarin bepaald dat die voorrang zouden hebben op deze algemene voorwaarden).

 

 1. Voorwerp en aard

2.1 AVIATO ACADEMY organiseert trainingen, opleidingen, studiedagen, coaching, leeroplossingen, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding (hierna ‘Opleiding’), zij biedt logistieke en organisatorische ondersteuning via haar online platform en via het ter beschikking stellen van opleidingslokalen. Hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Diensten’.

2.2 De Diensten zijn grotendeels standaarddiensten die niet specifiek voor de Klant zijn gemaakt, maar die voldoen aan de vereisten van de markt. AVIATO ACADEMY kan echter geen garantie geven dat de Diensten voldoen aan de specifieke behoeften van de Klant.

2.3 De Klant wenst deze Diensten af te nemen van AVIATO ACADEMY en AVIATO ACADEMY aanvaardt deze opdracht door ondertekening van de offerte. De nauwkeurige beschrijving van deze Diensten en de prijzen zijn opgenomen op de website van AVIATO ACADEMY en in de offerte.

2.3 De verbintenissen van AVIATO ACADEMY in het kader van deze Overeenkomst zijn middelenverbintenissen.

 

 1. Informatieplicht

3.1 AVIATO ACADEMY verstrekt de Diensten binnen de grenzen van de door de Klant verstrekte informatie. Daarbij vertrouwt AVIATO ACADEMY op de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. AVIATO ACADEMY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de Diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Klant.

3.2  Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de Klant die deelnemen volledig beschikbaar zijn en hun aandacht volledig aan de Opleiding kunnen geven. De medewerkers van de Klant die deelnemen aan Diensten moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren taken, opdrachten of oefeningen uit te voeren die betrekking hebben op de Diensten.

3.3  De deelnemers aan de Opleiding moeten medisch geschikt zijn om de Opleiding te volgen.  De geschiktheid van de deelnemers om de Opleiding te kunnen volgen is de verantwoordelijkheid van de Klant, die AVIATO ACADEMY uitdrukkelijk ontslaat van elke controle.

3.4 De Klant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de selectie van een gepaste opleiding voor de deelnemers aan een opleiding, waaronder trainingsplan, assessment plan en follow-up. Noch AVIATO ACADEMY noch haar partners dragen hier enige verantwoordelijkheid voor.

 

 1. Prijzen

4.1 De Diensten zullen verstrekt worden tegen de in de offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn jaarlijks herzienbaar. Elke eventueel toegekende korting is eenmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

4.2 De prijzen van AVIATO ACADEMY zijn alleen inclusief catering en/of documentatie indien dit expliciet op de offerte werd vermeld.

 

 1. Facturatie en betaling

5.1  Alle door AVIATO ACADEMY voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum.

5.2  De verschuldigde bedragen moeten overgeschreven worden op de bankrekening van AVIATO ACADEMY en als referte dient het nummer van de desbetreffende factuur alsook het klantnummer te worden vermeld.

5.3 Elk factuurbedrag dat op de vervaldag niet is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de wettelijke interest en een forfaitaire vergoeding ten belope van 2% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00 verschuldigd voor de administratieve kosten veroorzaakt door de laattijdige betaling.

5.4 Iedere betwisting betreffende een factuur moet, binnen de 10 dagen na het toesturen van de factuur, bij wijze van aangetekende zending toekomen op het postadres van AVIATO ACADEMY. Anders zal de betwisting in geen geval in overweging genomen worden. De postdatum geldt daarvoor als bewijs.

5.5  Onverminderd alle overige rechten van AVIATO ACADEMY, heeft AVIATO ACADEMY het recht om zijn Diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste of niet te goeder trouw betwiste openstaande bedragen, inclusief betaling door de Klant van de verschuldigde schadevergoeding en verwijlinteresten. Alle gevolgen van de opschorting van de Diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

5.6 AVIATO ACADEMY heeft het recht schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant ten opzichte van AVIATO ACADEMY.

 

 1. Duur en beëindiging

6.1 De dag waarop de Overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de offerte.

6.2 De eventuele opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van AVIATO ACADEMY van de ondertekende offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. De Overeenkomst neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan AVIATO ACADEMY gestaakt worden.

 

 1. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

7.1 Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, terrorisme, pandemie, stakingen of sociale conflicten, onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen AVIATO ACADEMY en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van AVIATO ACADEMY.

7.2 AVIATO ACADEMY kan steeds de inhoud, datum of locatie van een Opleiding wijzigen en docenten vervangen in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte of andere afwezigheid van docenten, om veiligheidsredenen, wijzigingen in de regelgeving, etc.). In deze gevallen kan de Klant de Opleiding annuleren of de nieuwe timing/programmatie aanvaarden. In geval van annulering, worden eventueel door de Klant betaalde facturen op verzoek terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid en verzekering

8.1 Hoewel AVIATO ACADEMY streeft naar een consistente en hoge kwaliteit van haar Dienstverlening, kan zij niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele haperingen in de Dienstverlening, informatie, beschrijving of inhoud. AVIATO ACADEMY kan niet garanderen dat elk gebruik van haar Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

8.2 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door AVIATO ACADEMY krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van AVIATO ACADEMY beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. AVIATO ACADEMY is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en gevolg-schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. AVIATO ACADEMY is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch is AVIATO ACADEMY aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van AVIATO ACADEMY wordt bewezen, is AVIATO ACADEMY er enkel toe gehouden de Dienst te vervangen of opnieuw te presteren of, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

8.3 De Klant dient te allen tijde afdoende verzekerd te zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en dient hiervan bewijs over te maken aan AVIATO ACADEMY, op diens verzoek.

 

 1. Vervanging en annulatie

9.1 Als de Klant of diens medewerker verhinderd is, kan deze zich laten vervangen door een ander persoon, mits dit minimaal 3 werkdagen vooraf schriftelijk mee te delen aan AVIATO ACADEMY.

9.2 Bij gebreke aan specifieke bepalingen kan de Klant de Diensten kosteloos annuleren tot 30 kalenderdagen voor aanvang en op verzoek het volledige reeds betaalde bedrag terugkrijgen. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de Diensten is de Klant 50% van het gefactureerde of te factureren bedrag verschuldigd en heeft de Klant recht op een terugbetaling van 50% van de eventueel reeds betaalde bedragen. Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de Diensten is de Klant 100% van het gefactureerde of te factureren bedrag verschuldigd en heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling van de eventueel reeds betaalde bedragen. Ook bij niet deelname aan, of niet gehele of gedeeltelijke afname van, een bestelde Dienst zonder annulering blijft de volledige prijs van de Dienst verschuldigd.

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle cursussen, presentaties, materialen en andere creaties in het kader van de verlening van de Diensten is de exclusieve eigendom van AVIATO ACADEMY of haar partners. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in

10.2 De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij de inhoud van deze cursussen, presentaties, materialen en andere creaties op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, mag reproduceren, vertalen, aanpassen, opslagen, distribueren, meedelen of ter beschikking stellen aan een publiek, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of AVIATO ACADEMY.

 

 1. Confidentialiteit

11.1 De Klant verbindt zich ertoe om, zowel tijdens als na de uitvoering van de Diensten, op strikte wijze de vertrouwelijkheid te respecteren van alle gegevens en informatie, van welke aard ook, die hem zullen doorgegeven worden of waarvan hij kennis krijgt in het kader van de uitvoering of naar aanleiding van de Overeenkomst, inclusief in de precontractuele fase, met inbegrip van het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst.

11.2 Vertrouwelijke informatie is niet beperkt tot informatie die uitdrukkelijk als dusdanig wordt bestempeld bij de mondelinge en schriftelijke kennisgeving, maar omvat ook die informatie waarvan de Klant het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs zou moeten herkennen, gelet op de aard van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie dient te worden verstaan alle materiaal, gegevens en informatie, materieel of immaterieel, hetzij in geschreven, grafische, mondelinge of elektronische vorm, ontwikkeld door, bekendgemaakt of beschikbaar gesteld door AVIATO ACADEMY aan de Klant onder deze Overeenkomst. Vertrouwelijke informatie omvat, onder andere, de voorwaarden van deze Overeenkomst, bedrijfsgeheimen, knowhow, uitvindingen, technische gegevens of specificaties, testmethoden, bedrijfs- of financiële informatie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, product- en marketingplannen, ontwikkelingsplannen en klant- en leveranciersinformatie. De vertrouwelijke informatie heeft betrekking op AVIATO ACADEMY of haar klanten of informatie die ter beschikking werd gesteld voor de uitvoering van de Diensten, ongeacht in welke vorm of op welke informatiedrager ze zich bevinden (met inbegrip van alle door de Klant zelf in het kader van de Diensten opgestelde werkdocumenten en nota’s).

11.3 De Klant verbindt er zich eveneens toe te garanderen dat zijn personeel, zijn aangestelden, of in voorkomend geval, de onderaannemers waarop hij een beroep doet, gebonden zijn door dezelfde verbintenis. De Klant maakt aan voormelde derden enkel de gegevens bekend die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en dit enkel aan zijn personeelsleden, aangestelden of gebeurlijke onderaannemers die direct betrokken zijn bij de Diensten.

11.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AVIATO ACADEMY, zal de Klant vertrouwelijke informatie niet kopiëren of gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen noden of voor andere doeleinden dan de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. De informatie vermeld in alle geleverde documenten blijft eigendom van AVIATO ACADEMY en moet haar op haar eerste verzoek, en in elk geval bij beëindiging van de Overeenkomst, worden terugbezorgd.

11.5 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die:

 • al tot het publiek domein behoort of hierna in het publiek domein terecht komt, anders dan door een inbreuk op de Overeenkomst. Vertrouwelijke informatie wordt niet geacht tot het publiek domein te behoren, louter omdat een deel van die informatie is opgenomen in algemene bekendmakingen of omdat individuele kenmerken, componenten of combinaties daarvan thans bekend zijn bij het publiek;
 • ontvangen is geweest of hierna ontvangen wordt door de klant van een derde partij die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht voor die informatie;
 • waarvan de Klant kan aantonen dat de informatie onafhankelijk geproduceerd is en geen referentie maakt naar tijdens de duur van de Overeenkomst ter beschikking gesteld materiaal en zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie van AVIATO ACADEMY;
 • noch voor vertrouwelijke informatie onthuld door de Klant in navolging van een rechterlijk bevel of in overeenstemming met een van toepassing zijnde wettelijke bepaling.

11.6 Indien de Klant zich wenst te beroepen op één van voormelde uitzonderingen om vertrouwelijke informatie mee te delen, dient hij AVIATO ACADEMY daar voorafgaandelijk schriftelijk over te informeren.

11.7 Indien de Klant wenst te communiceren over het bestaan van de Overeenkomst of AVIATO ACADEMY wenst te vermelden als referentie, dient hij AVIATO ACADEMY hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te stellen en dient hij de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring te vragen aan AVIATO ACADEMY. In het geval de Klant het logo en de merknaam van AVIATO ACADEMY wenst te gebruiken in zijn communicatie, dient hij eveneens voorafgaand schriftelijke goedkeuring te vragen aan AVIATO ACADEMY en dient hij in voorkomend geval de richtlijnen van AVIATO ACADEMY omtrent het gebruik van het logo te volgen. Elke inbreuk hierop verleent AVIATO ACADEMY – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – de mogelijkheid tot toepassing van een schadevergoeding van 10.000 euro per inbreuk, onverminderd het recht van AVIATO ACADEMY om hogere schade te vorderen voor zover zulks bewezen is.

11.8 De Klant zal op eigen kosten alle wettelijke voorschriften en alle andere voorschriften naleven zoals deze met betrekking tot de beveiliging van gegevens, de veiligheid, de bewaring en dergelijke die van toepassing zijn in het kader van deze Diensten.

11.9 De bepalingen van dit artikel blijven onverminderd in werking voor een termijn van 5 jaar na de beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 De contactgegevens van AVIATO ACADEMY’s contactpersoon bij de Klant kunnen, mits uitdrukkelijke toestemming, door AVIATO ACADEMY verwerkt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door AVIATO ACADEMY aangeboden Dienstverlening, bv. door publicatie op haar website. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

12.2 Om AVIATO ACADEMY toe te laten de Diensten te kunnen uitvoeren, zal de Klant bepaalde persoonsgegevens van haar personeel aan AVIATO ACADEMY bezorgen, waaronder voornaam, achternaam, e-mailadres en geboortedatum (voor IATA certificering). In dit geval treden zowel de Klant als AVIATO ACADEMY treden op als individuele ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ onder de Verordening 2016/279 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (‘GDPR’). Partijen zullen hun respectievelijke verplichtingen onder de GDPR naleven, alsook alle toepasselijke wetten die de GDPR implementeren en de adviezen, aanbevelingen of andere handelingen uitgegeven door een overheidsinstantie in verband met de GDPR.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AVIATO ACADEMY en de rechten van betrokkenen, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

 

 1. Slotbepalingen

13.1 AVIATO ACADEMY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die na de wijzigingen worden geplaatst. We adviseren de Klant daarom om voorafgaand aan elke bestelling een kopie van deze voorwaarden op te slagen of af te drukken.

13.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst of en gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard: (i) worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en (ii) verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een clausule te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.

13.3 Het in gebreke blijven door AVIATO ACADEMY om haar rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval de rechten van de andere Partij uitbreiden of wijzigen.

13.4 Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst dat niet minnelijk tussen de Partijen kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.