Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemene informatie

Deze website werd ontwikkeld en wordt beheerd door Aviato Academy NV (met exploitatiezetel op Brussels Airport, gebouw 1C – Satelliet A – 1930 Zaventem/ ondernemingsnummer BE 0726.384.894) (hierna “Aviato Academy” of “wij”).

Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd “de gebruiker”, de gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden.

Aviato Academy behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is. Aviato Academy kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker normaal op onze website zou mogen verwachten, ontbreken dan zal Aviato Academy binnen de mate van wat redelijk en mogelijk is het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven: info@aviatoacademy.com.

 1. Diensten

Aviato Academy biedt trainingen, e-learning, kennisgemeenschappen en andere trainingsoplossingen aan via haar trainingsplatform.  De aangeboden diensten zijn voornamelijk generieke trainingsdiensten, niet specifiek voor één klant.

Bij inschrijving op de Aviato Academy-site en/of het boeken van een training of andere door Aviato Academy aangeboden dienst, bevestigt de klant kennis te hebben genomen van alle onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Alle nieuwe trainingen of andere diensten die aan ons portaal worden toegevoegd, vallen ook onder deze voorwaarden.

 1. Onderbrekingen – Compatibiliteit

We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

Aviato Academy biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de bestanden die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv firewall, antivirus, …) beschikt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Aviato Academy of haar partners, zoals vermeld op de website. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker stemt ermee in om geen enkel deel van het opleidingsmateriaal, inhoud (digitaal of anderszins) te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke toestemming van Aviato Academy.

 1. Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Aviato Academy geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat we met deze derde samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten of dat we de informatie op dergelijke websites goedkeuren.

 1. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:

 • de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken voor de transmissie of het posten van computervirussen, of voor de transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor het posten of de transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Aviato Academy behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 1. Cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van diens computer. Zo kunnen wij de voorkeuren van de gebruiker onthouden wanneer deze onze website gebruikt. Via de instellingen van hun browser kunnen gebruikers hun voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren.

Indien u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

 1. Persoonsgegevens

Wanneer een gebruiker de website bezoekt, kan Aviato Academy bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker verwerken. Aviato Academy zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992 met inbegrip van alle wijzigingen daaraan conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Indien van toepassing omvat de inschrijving op een cursus ook de toestemming van de cursisten aan Aviato Academy om persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn/haar inschrijving door te geven aan sociale fondsen of andere officiële instellingen (ESF, Logos, …) voor de financiering van de betreffende opleiding.

Indien u meer wenst te weten over welke persoonsgegevens verwerkt worden en de redenen waarom Brussels Airport dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

 1. Paswoorden

Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. Toegang tot het Learning Management System (LMS), …). In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. Aviato Academy kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

 1. Aansprakelijkheid 

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout kan Aviato Academy niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

Aviato Academy kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.

Aviato Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

 1. Financieel

Gepubliceerde prijzen omvatten catering, documentatie, parkeren of andere extra diensten, indien expliciet vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

In geval van niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag wordt een vergoeding van 2% met een minimum van 25€ aangerekend.

 1. Annulering

Aviato Academy behoudt zich het recht voor om elke training te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum, de inhoud of de locatie te wijzigen.

Bij annulering van een training zal Aviato Academy het volledige bedrag van het betaalde registratiegeld aan de klant terugbetalen.

In geval van uitstel van een training heeft de klant ook het recht om het volledige bedrag van het betaalde inschrijfgeld terug te vorderen.

Voor Aviato Academy klanten geldt het volgende principe voor het opzeggen van een cursus;

 • Tenzij anders vermeld, eisen wij een maand voor aanvang van de training een annuleringsmelding, anders brengen wij het volledige bedrag in rekening
 1. Certificering

Na het succesvol afronden van een cursus wordt een certificaat uitgereikt door Aviato Academy (en/of haar partners). Voorafgaand aan de uitreiking van het certificaat zal de cursist de opleiding moeten evalueren.

 1. Actieve bijdrage in gemeenschappen / delen van informatie

Om deel uit te maken van een actieve gemeenschap binnen het opleidingsplatform moet overeenstemming worden bereikt over de volgende principes:

 • Het delen van commentaar, informatie en inhoud zal altijd gebeuren met respect voor de intellectuele eigendom, het auteursrecht en de privacy.
 • Het succes van kennisgemeenschappen hangt af van wederzijds vertrouwen. Gedeelde informatie mag in geen geval worden misbruikt om andere leden concurrentienadeel te berokkenen.
 • Bijdragen aan het delen van commentaren, informatie en inhoud zullen geen onwettige, respectloze of beledigende inhoud van welke aard dan ook bevatten.
 • Aviato Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor content die door derden wordt geplaatst, maar behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen of leden uit te sluiten van de gemeenschap.
 1. Toepasselijke wetgeving

Deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze website zouden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.