Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Websites AVIATO ACADEMY NV

(laatst gewijzigd op 2 november 2022)

 1. Algemene informatie

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de websites https://aviatoacademy.com (“Website”) en https://learn.aviatoacademy.com (“LMS-platform”) (hierna samen de “Websites”)

De Websites werden ontwikkeld en worden beheerd door Aviato Academy NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1M, Compass Building, met ondernemingsnummer 0726.384.894 (RPR Brussel) (hierna “Aviato Academy” of “wij”) en/of haar licentiegevers.

Deze Websites en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze Websites aanvaardt u, hierna genoemd de “Gebruiker” of “u”, de gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de Gebruiker vindt op deze Websites of die de Gebruiker aangereikt wordt via deze Websites heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de Gebruiker of specifieke omstandigheden.

Aviato Academy behoudt zich het recht voor om de informatie op deze Websites op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is. Aviato Academy kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de Gebruiker normaal gezien op onze Websites zou mogen verwachten, ontbreken, dan zal Aviato Academy binnen de mate van wat redelijk en mogelijk is het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om eventuele opmerkingen via e-mail door te geven: info@aviatoacademy.com.

 1. Onderbrekingen – Compatibiliteit

We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van de Websites, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

Aviato Academy biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de bestanden die zich op de Websites bevinden met de infrastructuur van de Gebruiker. De Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv firewall, antivirus, …) beschikt.

 1. Intellectuele eigendom

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte opleidingsmaterialen en andere informatie en gegevens die zich op de Websites bevinden, de exclusieve eigendom zijn en blijven van Aviato Academy of haar partners. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om geen enkel deel van de inhoud van het opleidingsmateriaal en andere informatie en gegevens die zich op de Websites bevinden, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, vertalen, aanpassen, opslagen, distribueren, meedelen of ter beschikking stellen aan een publiek, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Aviato Academy.

 1. Niet-toegestaan gebruik van de Websites

De Gebruiker verbindt er zich o.m. toe om:

 • de informatie op deze Websites niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van deze Websites waardoor de Websites worden beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt worden gemaakt;
 • de Websites niet te gebruiken voor de transmissie of het posten van computervirussen, of voor de transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • de Websites niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de Websites niet te gebruiken voor het posten of de transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

Aviato Academy behoudt elk recht om de toegang van de Gebruiker tot de Websites te weigeren, op te schorten of te beperken, de Gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 1. Cookies 

Deze Websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in de browser van de Gebruiker of op de harde schijf van diens computer. Zo kunnen wij de voorkeuren van de Gebruiker onthouden wanneer deze onze Websites gebruikt. Via de instellingen van hun browser kunnen Gebruikers hun voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren.

Indien u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer een Gebruiker de Websites bezoekt en/of zich inlogt op het LMS-platform, kan Aviato Academy bepaalde persoonsgegevens (zoals contactgegevens of opleidingsgegevens) van de Gebruiker verwerken. Aviato Academy zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 zoals vertaald in haar privacyverklaring.

Indien u meer wenst te weten over welke persoonsgegevens verwerkt worden en de redenen waarom Aviato Academy dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

 1. Aansprakelijkheid 

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout kan Aviato Academy niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Websites of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze Websites (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

Aviato Academy kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot de Websites of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de Gebruiker.

Aviato Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de Websites zouden voorkomen.

 1. LMS-platform

Het LMS-platform laat een Gebruiker die zich met zijn persoonlijke gegevens heeft ingelogd toe om zich in te schrijven voor een ruime waaier aan opleidingscursussen en -programma’s. Het aanbod van opleidingen is opgemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid wat Aviato Academy naar eigen goeddunken zal bepalen.

Nadat de Gebruiker zijn/haar paswoord heeft ontvangen van Aviato Academy, krijgt de Gebruiker de mogelijkheid om het ontvangen paswoord te wijzigen, en dient dit paswoord strikt persoonlijk, vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de Gebruiker te zijn verricht. Het verkrijgen van enige toegang zonder paswoord is strikt verboden. Aviato Academy kan, als de veiligheid van het LMS-platform in gevaar is, het paswoord van de Gebruiker annuleren.

Hoewel Aviato Academy redelijke inspanningen doet om het LMS-platform toegankelijk te houden, kan het LMS-platform van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat er onderbrekingen kunnen zijn in de toegang tot het LMS-platform als gevolg van omstandigheden die zowel binnen als buiten de controle van Aviato Academy kunnen vallen.

Na het succesvol afronden van een cursus op het LMS-platform kan een certificaat worden uitgereikt door Aviato Academy (en/of haar partners). Voorafgaand aan de uitreiking van het certificaat zal de cursist de opleiding moeten evalueren. Het is mogelijk dat een certificaat na enige tijd vervalt, waarbij de cursist gevraagd zal worden om een nieuw opleidingstraject te doorlopen om zich opnieuw te certificeren.

Indien een Gebruiker zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, zal BAC, indien mogelijk, een kennisgeving daarvan verzenden aan de Gebruiker in kwestie. Indien een Gebruiker nalaat om deze schending te verhelpen binnen 24 uur nadat de kennisgeving is verzonden, heeft BAC het recht om (i) tijdelijk een van zijn diensten aan de Gebruiker op te schorten en/of (ii) de toegang van de Gebruiker tot het LMS-platform te weigeren of te beperken. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Aviato Academy om de toegang tot het LMS-platform onmiddellijk op te schorten als Aviato Academy van mening is dat de handelingen of nalatigheden van de Gebruiker de goede werking van het LMS-platform bedreigen.

 1. Slotbepalingen

Aviato Academy heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht zijn voor het gebruik van de Websites na een dergelijke wijziging. De Gebruiker wordt aldus aangeraden om een kopie van deze gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken voordat hij/zij gebruik maakt van de Websites. Bij wijziging zal de nieuwe tekst van de gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beschikbaar gemaakt worden op de Websites. Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op de datum bovenaan vermeld.

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden of een gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard: (i) worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de gebruiksvoorwaarden of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en (ii) verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een clausule te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.

Het niet uitoefenen van een recht of het niet inroepen van een sanctie door Aviato Academy houdt geenszins een afstand van recht in.

De gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgisch recht en de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Websites.